22

ژوئن
2020

دگزامتازون، داروی نجات‌ بخش کرونا توسط دانشگاه آکسفورد پیدا شد 

Posted By : کاناداهوم/ 71 0به گفته پژوهشگران دانشگاه آکسفورد، استروئید ارزان ‌قیمتی به نام دگزامتازون می ‌تواند خطر مرگ را بین مبتلایان به ویروس کرونا که مشکلات جدی تنفسی دارند، تا یک سوم کاهش دهد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.