20

جولای
2020

دولت فدرال برای هر کانادایی دو دز واکسن COVID-19 سفارش می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 64 0اتاوا- CP24: دولت کانادا بیش از ۷۵ میلیون سرنگ و باند آغشته به الکل سفارش داده است تا به محض آماده شدن واکسن COVID-19، واکسیناسیون را انجام بدهد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.