08

جولای
2020

دوربین های نصب شده در تورنتو برای رانندگان متخلف جریمه صادر می کنند

Posted By : کاناداهوم/ 63 0تورنتو- Global News: شهرداری تورنتو رسما بهره برداری از ۵۰ دوربین برای ثبت رانندگی با سرعت غیرمجاز را آغاز کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.