18

ژوئن
2020

دفاع ترودو از شرکت در گردهمایی اعتراضی علیرغم توصیه دور ماندن از اجتماعات بزرگ در دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 78 0اتاوا- National Post: جاستین ترودو، حضورش در گردهمایی اعتراضی به نژادپرستی در مقابل ساختمان پارلمان در اتاوا را علیرغم توصیه های مکرر مقامات بهداشتی به مردم برای دور ماندن از اجتماعات بزرگ در دوران پاندمی، توجیه کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.