15

آوریل
2020

دزدی از فروشگاه Loblaws در روز عید پاک- فروشگاه تعطیل، درها باز!

Posted By : کاناداهوم/ 75 0به گزارش CP24، در روز یکشنبه عید پاک که اکثر مغازه ها تعطیل هستند، چند نفر متوجه شدند فروشگاه Loblaws  فارست هیل واقع در خیابان ۳۹۶ سنت کلر به اشتباه باز مانده است. دیگر نه نیاز به صف بستن برای ورود به فروشگاه بود و نه خبری از صف صندوق.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.