15

آوریل
2020

دزدی از فروشگاه Loblaws در روز عید پاک- فروشگاه تعطیل، درها باز!

Posted By : کاناداهوم/ 114

[ad_1]

به گزارش CP24، در روز یکشنبه عید پاک که اکثر مغازه ها تعطیل هستند، چند نفر متوجه شدند فروشگاه Loblaws  فارست هیل واقع در خیابان 396 سنت کلر به اشتباه باز مانده است. دیگر نه نیاز به صف بستن برای ورود به فروشگاه بود و نه خبری از صف صندوق.

[ad_2]