22

آوریل
2020

در مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا دست کم ۱۸ نفر کشته شدند

Posted By : کاناداهوم/ 100 0مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا در روز یکشنبه ۱۹ آوریل در استان نوا اسکوشا، حداقل ۱۷ کشته برجای گذاشت. یک افسر پلیس هم در این تیراندازی به قتل رسید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.