07

ژوئن
2019

درخواست دو تروریست کانادایی محکوم به حبس برای تجدید محاکمه

Posted By : کاناداهوم/ 242 0تورنتو- شهاب اسغایر و رائد جاسر، دو مرد کانادایی که به جرم توطئه برای بمبگذاری و خارج کردن قطار مسافری در انتاریو به زندان محکوم شده اند، از دادگاه عالی انتاریو خواستند که به دلیل درست انتخاب نشدن هیئت منصفه در دادگاه بدوی، دستور تجدید محاکمه را صادر کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.