11

مه
2019

درخواست تجدید نظر زوج کانادایی محکوم به قتل فرزندشان رد شد

Posted By : کاناداهوم/ 225 0کلگری- قضات دادگاه تجدید نظر، درخواست امیل و رودیکا رادیتا، زوج اهل کلگری که دو سال قبل به جرم قتل فرزند ۱۵ ساله شان آلکساندرو محکوم شدند را رد کرد.
شاهدان عینی در جریان محاکمه آنها شهادت دادند که پسر نوجوان به دلیل سوءتغذیه شدید و بیماری در هنگام مرگ اش در سال ۲۰۱۳ فقط ۳۷ پوند وزن داشت. قاضی کارن هورنر، این زوج را به حبس ابد، بدون امکان درخواست بخشودگی تا ۲۵ سال محکوم کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.