03

آوریل
2020

درخواست از کانادایی ها برای ضدعفونی صندوق های پستی 

Posted By : کاناداهوم/ 151

[ad_1]

کانادا- Global News: اتحادیه کارکنان شرکت پست کانادا از مردم درخواست کرده است تا صندوق های پستی خود را ضدعفونی کنند تا از شیوع COVID-19 جلوگیری شود. 

[ad_2]