09

آوریل
2020

داگ فورد: باید از تک تک افراد مشکوک به کووید-۱۹ تست گرفته شود

Posted By : کاناداهوم/ 107 0 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.