08

آگوست
2019

خیابان های تورنتو، نمایشگاه دیوارنگاری های زیبا

Posted By : کاناداهوم/ 171 0تورنتو- آیا می دانستید که تورنتو برخی از زیباترین و پرمعناترین دیوارنگاری های آمریکای شمالی را در خود جای داده است؟ این گنجینه های هنری آشکار و نهان، در گوشه و کنار شهرمان رهگذران را به سوی خود جذب کرده و به تحسین وامی دارند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.