09

جولای
2020

خبر خوب؛ هیچ مورد مرگ و میر ناشی از COVID-19  در انتاریو برای اولین بار طی چند ماه گذشته 

Posted By : کاناداهوم/ 66 0تورنتو- CTV News: مقامات بهداشتی انتاریو برای اولین بار طی چند ماه گذشته هیچ مورد جدید مرگ و میر ناشی از COVID-19 را ثبت نکردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.