18

مارس
2020

خانواده انتاریویی قربانی کلاهبرداری اینترنتی بیش از چهار هزار دلار

Posted By : کاناداهوم/ 123 0انتاریو- Global News: خانواده اهل پیکتون- انتاریو که قصد نقل مکان به کینگستون را داشتند، قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده و ۴ هزار دلار از پول شان را از دست دادند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.