17

مارس
2020

حکم بازداشت پدر فراری کانادایی و بی اطلاعی از سرنوشت فرزند چهار ساله اش

Posted By : کاناداهوم/ 108 0کلگری- The Canadian Press: پلیس، حکم بازداشت مردی به نام اسکار میلارد را به اتهام کودک ربایی صادر کرده است. این مرد قرار بود پسرش را پس از سفر خارج از کشور به مادرش تحویل بدهد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.