31

مارس
2020

حمایت محافظه کاران از بسته اقتصادی پیشنهادی دولت لیبرال 

Posted By : کاناداهوم/ 101 0اتاوا- Global News: اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار کانادا گفت اختلاف نظر سیاسی نبایستی مانع کمک و حمایت اقتصادی از کانادایی هایی بشود که به دلیل پیامدهای شیوع COVID-19 با مشکلات مالی روبرو شده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.