04

فوریه
2020

حضور زیر چهل درصدی زنان در هیئت های مدیره موسسات کانادایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0اتاوا- Global News: طبق گزارش اخیر اداره آمار کانادا، در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مردان اکثریت اعضای بیش از ۱۰ هزار هیئت مدیره را تشکیل دادند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.