17

آوریل
2020

حزب محافظه کار کانادا نباید داگ فورد را به عنوان گزینه رهبری حزب نادیده بگیرد

Posted By : کاناداهوم/ 75 0اتاوا- Toronto Sun: داگ فورد طی دو ماه گذشته، رهبریت قاطعی که از یک سیاستمدار انتظار داریم را از خود نشان داده است. چه در برخورد و مبارزه با محتکران و سودجویان و چه در انتقاد از سیاست های مخرب دونالد ترامپ، از جمله ممنوع اعلام کردن صادرات ماسک های جراحی از آمریکا به بیمارستان های کانادا. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.