21

جولای
2020

حرکت اعتراضی حامیان حقوق حیوانات با سر و بدن آلوده شده به خون قلابی در دان تاون تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 68 0تورنتو- BlogTo: صدها حامی حقوق حیوانات بعد از ظهر جمعه در دان تاون تورنتو راهپیمایی کرده و به کشته شدن ریگان راسل، یکی از کنشگران حقوق حیوانات اعتراض کردند. راسل در تجمع اعتراضی در مقابل کشتارگاهی در برلینگتون، توسط کامیون حمل خوک زیر گرفته شد و جانش را از دست داد. راسل که زیر چرخ های کامیون گرفتار شده بود، بیش از ۱۵ متر روی زمین کشیده شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.