12

آوریل
2020

جریمه هفتصد دلاری مرد اتاوایی به دلیل بازی پسر آتیستیک اش در زمین فوتبال  

Posted By : کاناداهوم/ 70 0اتاوا- Ottawa Citizen: دیوید مارتینک، ساکن Orleans، کاملا موافق اعمال محدودیت ها و مقرراتی است که شهرداری برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19 تعیین کرده است. او حتی مامور شهرداری را که به دلیل بازی پسر ۴ ساله آتیستیک اش در زمین فوتبال خالی، او را جریمه کرد را درک می کند، اما جریمه ۷۰۰ دلاری را بیش از حد سنگین می داند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.