23

آوریل
2020

جاستین ترودو: محدودیت تردد در مرز کانادا – آمریکا به این زودی ها برچیده نخواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 96 0اتاوا- ۶۸۰ News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا می گوید که کانادا همچنان در وضعیت کنترل و مهار COVID-19 است و تا چند هفته آینده بازگشت به وضعیت عادی امکان پذیر نخواهد بود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.