16

مارس
2020

توقف فروش محصولات Canada Goose در برخی فروشگاه های کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 108 0کانادا- Narcity.com: از این پس خرید محصولات Canada Goose مشکل تر خواهد شد. زیرا این شرکت تعدادی از شعب خود در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید را تعطیل کرده است. یکی از این فروشگاه ها، Simons واقع در مرکز خرید West Edmonton است که عرضه این کت ها را متوقف کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.