13

آوریل
2020

توقف ساخت قدرتمندترین راکت جهان به دلیل اپیدمی کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 114سازمان ملی هوا فضای آمریکا، ساخت و آزمایش قدرتمندترین راکت جهان به نام Space Launch System برای برنامه فضایی سفر به ماه را متوقف کرده است.