13

آوریل
2020

توقف ساخت قدرتمندترین راکت جهان به دلیل اپیدمی کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0سازمان ملی هوا فضای آمریکا، ساخت و آزمایش قدرتمندترین راکت جهان به نام Space Launch System برای برنامه فضایی سفر به ماه را متوقف کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.