31

آگوست
2019

توصیه مرد انتاریویی به افراد مقیم کانادا: هرچه زودتر تابعیت بگیرید

Posted By : کاناداهوم/ 158 0تورنتو- کورنلیس رویتر، حدود ۶۰ سال به عنوان مقیم در کانادا زندگی کرده است. او در سال ۱۹۶۱، به همراه ۱۴ برادر و خواهر از هلند به کانادا مهاجرت کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.