11

فوریه
2020

تورنتو و سه شهر کانادا در جمع آسیب پذیرترین شهرهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0تورنتو- Narcity: گزارش سازمان Nestpick تحت عنوان ۲۰۵۰ Climate Change City Index، حاکی از تاثیرگذاری اساسی تغییرات اقلیمی بر شهرهای جهان، از جمله چهار شهر کانادا می باشد. در میان شهرهای کانادا، بیشترین تاثیر در تورنتو احساس خواهد شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.