۱۱

شهریور
۱۳۹۸

تورنتو در صدر آلوده ترین شهرهای کانادا به ساس

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 7 0تورنتو- یکی از بزرگترین شرکت های ارائه کننده خدمات مبارزه با آفات در کانادا، اخیرا فهرست آلوده ترین شهرهای کشور به ساس یا  Bed Bugرا منتشر کرده است. کارشناسان شرکت Orkin Canada پیش بینی می کنند که طی ۱۲ ماه آینده معضل ساس برای بسیاری از شهرهای کشور، مشکل ساز باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.