02

سپتامبر
2019

تورنتو در صدر آلوده ترین شهرهای کانادا به ساس

Posted By : کاناداهوم/ 255

[ad_1]

تورنتو- یکی از بزرگترین شرکت های ارائه کننده خدمات مبارزه با آفات در کانادا، اخیرا فهرست آلوده ترین شهرهای کشور به ساس یا  Bed Bugرا منتشر کرده است. کارشناسان شرکت Orkin Canada پیش بینی می کنند که طی 12 ماه آینده معضل ساس برای بسیاری از شهرهای کشور، مشکل ساز باشد.

[ad_2]