23

اکتبر
2019

تورنتویی ها نگران افزایش آزار جنسی در دستشویی دوجنسیتی مراکز خرید

Posted By : کاناداهوم/ 255

[ad_1]

تورنتو- اگر اخیرا به مرکز خرید Yorkdale تورنتو مراجعه کرده باشید، حتما دستشویی های دوجنسیتی یا <جنسیت خنثی> را دیده اید. این اقدام مدیران مرکز خرید با انتقادات گسترده بسیاری از تورنتویی ها روبرو شده است. برخی از مخالفان معتقدند که دستشویی تفکیک جنسیتی نشده زمینه را برای دست درازی جنسی زنان و دختران نوجوان توسط مردان متجاوز و کودک آزار فراهم می کند.

[ad_2]