23

آوریل
2020

تنظیم رایگان اظهارنامه مالیاتی کارکنان بخش درمانی توسط حسابداران انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 100 0تورنتو- Huffington Post: حسابداران شاغل در انتاریو برای کمک و حمایت از کادر درمانی که در صف مقدم مبارزه با کروناویروس خدمت می کنند، اظهارنامه های مالیاتی پرستاران، امدادگران، نظافتچیان و سایر کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، از جمله تکنیسین های آزمایشگاه ها را به صورت رایگان تنظیم خواهند کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.