15

آوریل
2020

تمدید احتمالی وضعیت اضطراری در انتاریو برای بیست و هشت روز دیگر 

Posted By : کاناداهوم/ 82تورنتو- CP24: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو می گوید که قصد دارد وضعیت اضطراری در استان را برای ۲۸ روز دیگر تمدید کند.