15

آوریل
2020

تمدید احتمالی وضعیت اضطراری در انتاریو برای بیست و هشت روز دیگر 

Posted By : کاناداهوم/ 75 0تورنتو- CP24: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو می گوید که قصد دارد وضعیت اضطراری در استان را برای ۲۸ روز دیگر تمدید کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.