03

آوریل
2020

تعلیق موقت بیش از شانزده هزار نفر از کارکنان ایر کانادا به دلیل پیامدهای اپیدمی 

Posted By : کاناداهوم/ 116مونترال- CBC News: شرکت هواپیمایی کانادایی که به دلیل شیوع کروناویروس، پروازهایش را لغو کرده است، مجبور شد ۱۶ هزار نفر از کارکنان خود را به طور موقت تعلیق کند.