03

آوریل
2020

تعلیق موقت بیش از شانزده هزار نفر از کارکنان ایر کانادا به دلیل پیامدهای اپیدمی 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0مونترال- CBC News: شرکت هواپیمایی کانادایی که به دلیل شیوع کروناویروس، پروازهایش را لغو کرده است، مجبور شد ۱۶ هزار نفر از کارکنان خود را به طور موقت تعلیق کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.