29

مارس
2020

تعطیلی مراکز تست رانندگی در انتاریو تا اطلاع ثانوی 

Posted By : کاناداهوم/ 115 0تورنتو- Global News: دولت انتاریو مراکز تست رانندگی در سراسر استان را از صبح دوشنبه ۲۳ مارچ تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است، تا به این وسیله ضمن پیروی از مقررات دوری اجتماعی یا social distancing، از شیوع هرچه بیشتر کروناویروس جلوگیری نماید. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.