09

مارس
2020

تشکیل هیئت ویژه از سوی ترودو برای مقابله با شیوع کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 117 0اتاوا- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا خبر تشکیل کمیته ویژه در دولت برای مقابله با شیوع COVID-19 را اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.