03

مارس
2020

تسهیل استخدام کارگران خارجی در کبک برای جبران کمبود نیروی کار

Posted By : کاناداهوم/ 112 0کبک- Global News: دولت کبک اخیرا فهرست مشاغل واجد شرایط استخدام نیروی کار خارجی را منتشر کرد. این لیست در حال حاضر شامل ۲۲۶ تخصص یا حرفه، از مربی مهدکودک و استاد دانشگاه گرفته تا مددکار اجتماعی، کارگر ساختمانی و غیره می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.