13

ژوئن
2020

ترودو: فیلم حمله پلیس به آلن آدام سوالات مهمی را ایجاد می کند

Posted By : کاناداهوم/ 68 0به گزارش سی بی سی نیوز، جاستین ترودو، نخست وزیر، امروز گفت فیلمی که نشان می دهد یک مامور پلیس به رئیس یکی از قبایل بومی حمله کرده، او را روی زمین می خواباند و به سرش ضربه می زند برای او سوالات مهمی را ایجاد کرده است. او گفت: همه ما این فیلم وحشتناک را دیده ایم و من هم مانند شما سوالاتی جدی دارم که باید از طریق تحقیق و تفحص مستقل و شفاف به این سوالات پاسخ داده شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.