09

آوریل
2020

ترودو: سیاست فاصله گذاری اجتماعی بسیار موثر بوده است؛ زمان پیک شیوع در کانادا مشخص نیست

Posted By : کاناداهوم/ 114به گزارش CBCNews، دولت فدرال می گوید نمی داند شیوع ویروس در کانادا کی به اوج خود خواهد رسید اما سیاست فاصله گذاری اجتماعی بسیار اثربخش بوده است.