09

آوریل
2020

ترودو: سیاست فاصله گذاری اجتماعی بسیار موثر بوده است؛ زمان پیک شیوع در کانادا مشخص نیست

Posted By : کاناداهوم/ 103 0به گزارش CBCNews، دولت فدرال می گوید نمی داند شیوع ویروس در کانادا کی به اوج خود خواهد رسید اما سیاست فاصله گذاری اجتماعی بسیار اثربخش بوده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.