20

آوریل
2020

تحقیق پلیس و پزشکی قانونی مونترال در مورد فوت سی و یک سالمند در کمتر از یک ماه 

Posted By : کاناداهوم/ 97 0مونترال- CBC News: در پی فوت ۳۱ نفر از سالمندان ساکن خانه سالمندان Herron واقع در Dorval، پلیس مونترال و پزشکی قانونی تحقیقات خود را آغاز کرده اند. متاسفانه تکمیل شدن تحقیقات هفته ها یا ماه ها به طول خواهد انجامید. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.