25

فوریه
2020

تحقیق پلیس مونترال در مورد جنازه داخل اتومبیل سوخته 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0مونترال- Global News: پلیس مونترال در حین تحقیق در مورد آتش گرفتن اتومبیل پارک شده در خیابان Hudson Avenue شهر Mount Royal و پس از مهار شدن آتش، با جنازه ای که بر صندلی راننده قرار داشت روبرو شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.