21

سپتامبر
2019

تحقیق پزشکی قانونی انتاریو در مورد خودکشی ماموران پلیس

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 130 0تورنتو- دکتر درک هایر، مدیر پزشکی قانونی انتاریو تحقیقات در مورد موارد خودکشی ماموران پلیس در سال گذشته را آغاز می کند. به گفته او، خانواده های ۹ افسر پلیس جان باخته و همکاران شان در ادارات پلیس از انجام تحقیقات حمایت می کنند. درک هایر، طی دو هفته آینده هیئت کارشناسی را تشکیل خواهد داد. <کارگروه> تابستان سال جاری گزارش تحقیقات خود را منتشر خواهد کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.