25

فوریه
2020

تجدید نظر دولت نیوبرانزویک در مورد کاهش ساعت کار بخش اورژانس 

Posted By : کاناداهوم/ 153

[ad_1]

نیوبرانزویک- Global News: بلین هیگز، رئیس دولت نیوبرانزویک برخی از برنامه های دولت در چهارچوب اصلاح سیستم درمانی استان را منتفی اعلام کرد. برنامه دولت از جمله شامل تعطیل شدن بخش های اورژانس در 6 بیمارستان محلی از نیمه شب تا 8 صبح روز بعد، بود. 

[ad_2]