21

آوریل
2020

تاکید شهردار تورنتو بر جریمه متخلفین از قانون حفظ فاصله اجتماعی 

Posted By : کاناداهوم/ 75 0تورنتو- CBC News: جان توری، شهردار تورنتو می گوید که با توجه به افزایش موارد ابتلا به COVID-19 و آمار مرگ و میر ناشی از آن در تورنتو، صدور برگه های جریمه برای متخلفین از قانون حفظ فاصله اجتماعی یا social distancing ضروری است و اخطار و اطلاع رسانی کافی نیست. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.