03

مارس
2020

تأیید هشتمین مورد ابتلاء به ویروس کووید-۱۹ در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 112 0به گزارش شبکه خبری تلویزیونی ۲۴ ساعته تورنتو/ CP24 در شامگاه بیست وهشتم فوریه مقامات بهداشتی- درمانی انتاریو، هفتمین و هشتمین مورد ابتلاء به ویروس کووید-۱۹ (جدیدترین از انواع کرونا یعنی گروه بزرگی از ویروس هایی که امکان دارد از حیوانات به انسان و انسان به انسان سرایت کنند، و سبب طیفی از ناخوشی ها از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های بسیار خطرناک تر مانند سارز شوند. کاناداهوم) در استان را تأیید کردند. به گفته این مقامات مردی که در دهه ۸۰ سالگی قرار دارد و به مصر سفر کرده بوده، در بیست وششم فوریه یعنی یک هفته پس از بازگشت از این سفر به بخش اضطراری/ اورژانس بیمارستان عمومی اسکاربورو مراجعه کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.