19

آوریل
2020

بیش از پنج میلیون کانادایی دریافت کننده کمک مالی اضطراری دو هزار دلاری 

Posted By : کاناداهوم/ 97 0اتاوا- Huffington Post: به گزارش دولت فدرال، حدود ۵٫۴ میلیون کانادایی هم اکنون کمک مالی اضطراری ۲۰۰۰ دلاری که تحت عنوان Canada Emergency Response Benefit را که جایگزین درآمد از دست رفته به دلیل شیوع COVID-19 می باشد، دریافت می کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.