30

مارس
2020

بیش از پانزده هزار شهروند کانادایی گرفتار در هند 

Posted By : کاناداهوم/ 108 0



هند- CBC News: بیش از ۱۵ هزار شهروند کانادایی گرفتار در هند، از جمله مادر سوک دالیوال (نماینده لیبرال حوزه انتخابی Surrey-Newton در مجلس فدرال)، نزد وزارت امور خارجه کانادا ثبت نام کرده و امیدوارند که به زودی ترتیب بازگشت آنها به کشور داده شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.