18

مه
2020

به زودی؛ بازگشایی آرایشگاه ها با مقررات و شیوه کار جدید! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 52 0کانادا- Globe and Mail: با توجه به قصد دولت های استانی برای بازگشایی سالن های آرایش، صاحبان اینگونه اماکن به دنبال یافتن راهی برای ارائه خدمات ضمن رعایت مقررات ایمنی و توصیه های بهداشتی در دوران پاندمی می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.