16

آوریل
2020

به تعویق افتادن خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تا پایان پاندمی به درخواست کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 95 0 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.