17

مارس
2020

برنده ها و بازنده های کاهش نرخ بهره پایه در کانادا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0اتاوا- Huffington Post: در پی کاهش نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی نقطه نظرات خود درباره پیامدهای این تصمیم را ارائه کرده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.