17

مارس
2020

برنده ها و بازنده های کاهش نرخ بهره پایه در کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 138

[ad_1]

اتاوا- Huffington Post: در پی کاهش نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی نقطه نظرات خود درباره پیامدهای این تصمیم را ارائه کرده اند. 

[ad_2]