12

آگوست
2020

با نزدیک شدن به پایان برنامه CERB و انتقال متقاضیان به بیمه بیکاری: آیا بیمه بیکاری جایگزین مناسبی برای CERB است؟

Posted By : کاناداهوم/ 120

[ad_1]

به گزارش The Star، برای ریچارد لم، بازیگر و آهنگساز، برنامه حمایت مالی دولت در دوران پاندمی تحت عنوان CERB با تعطیل شدن مشاغل از جمله پروژه های تئاتر و سینما، روزنه امیدی محسوب می شد. او در این ماه ها گاه کار کرده و در ماه های بیکاری نیز از کمک مالی CERB استفاده کرده است. اما او این روزها نگران است چون از طرفی احتمالا صنعت سرگرمی، تئاتر و سینما جزو آخرین مشاغلی است که بازگشایی خواهد شد و از طرف دیگر برنامه CERB رو به پایان است.

[ad_2]