04

جولای
2020

بانک مرکزی کانادا: آسیب اقتصادی ویروس کرونا بلندمدت خواهد بود

Posted By : کاناداهوم/ 71 0اتاوا- The Canadian Press: تیف مکلم، مدیر جدید بانک مرکزی کانادا که جانشین استیون پولوز شده است می گوید که COVID-19 خسارات اقتصادی بلندمدت می باشد. بنابراین کانادایی ها نبایستی انتظار داشته باشند که بهبود نسبی وضعیت اقتصادی با بازگشایی بیزنس ها و بازگشت مردم به سر کارهایشان، دوام داشته باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.