07

مه
2020

بازگشایی برخی بیزنس ها در انتاریو از 4 ماه مه 

Posted By : کاناداهوم/ 136

[ad_1]

تورنتو- Global News: دولت انتاریو به برخی از بیزنس ها و محل های کار اجازه داد از 4 ماه مه فعالیت شان را از سر بگیرند، به شرطی که توصیه ها و مقررات ایمنی در دوران پاندمی را رعایت نمایند. 

[ad_2]