07

مه
2020

بازگشایی برخی بیزنس ها در انتاریو از ۴ ماه مه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0تورنتو- Global News: دولت انتاریو به برخی از بیزنس ها و محل های کار اجازه داد از ۴ ماه مه فعالیت شان را از سر بگیرند، به شرطی که توصیه ها و مقررات ایمنی در دوران پاندمی را رعایت نمایند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.