05

ژوئن
2020

بازسازی اقتصاد کانادا پس از پاندمی با کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز  

Posted By : کاناداهوم/ 70 0کانادا- National Post: آیا تعطیلات آخر هفته ۳ روزه می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش بدهد و به رونق اقتصادی پس از بحران COVID-19 کمک کند؟ 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.