26

آوریل
2020

بازداشت راننده تورنتویی به دلیل امتناع از انجام تست تنفسی الکل

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

پیتربورو- Global News: پلیس پیتربورو، جمعه شب گذشته مرد ساکن تورنتو را به جرم امتناع از انجام تست تنفسی بازداشت کرد. 

[ad_2]