26

آوریل
2020

بازداشت راننده تورنتویی به دلیل امتناع از انجام تست تنفسی الکل

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 68 0پیتربورو- Global News: پلیس پیتربورو، جمعه شب گذشته مرد ساکن تورنتو را به جرم امتناع از انجام تست تنفسی بازداشت کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.